Reláció

A reláció a matematikában általános és gyakran használt fogalom (kisebb, nagyobb egyenlő, párhuzamos, merőleges, stb), de nem számít alapfogalomnak. Ez azt jelenti, hogy definiálható, bár középiskolában nem tanuljuk, mert a definícó elsőre inkább ijesztő, mint a fogalom megértését segítő. Így inkább csak a szemléletre támaszkodva dolgok valamilyen viszonyát értjük reláció alatt.

Definíció: Az A_1, A_2, ..., A_n halmazokon értelmezett n-változós reláció az A_1*A_2*cdots*A_n descartes szorzat (direkt szorzat) egy varrho részhalmaza.

Homogén reláció

Definíció: Az A*A*cdots*A=A^n descartes szorzat részhalmazait A feletti, vagy A-n értelmezett n-változós homogén relációnak nevezzük.

Bináris reláció

Definíció: Az A*B halmaz részhalmazait az A és B halmazon értelmezett bináris relációknak nevezzük.

Definíció: Homogén bináris a reláció, ha a kéttényezős direkt szorzat tényezői megegyeznek. Tehát: varrho subset A*A

A középiskolai matematika tanulmányok során legtöbbször ilyen relációkkal találkozunk.

Jelölés: Bináris relációk esetén az (x;y) in varrho jelölés helyett általában a könnyebben olvasható x varrho y (x relációban áll y-nal) jelölést használjuk.

Példák:

 • A={hajó,autó,repülő}, B={föld, levegő, víz}, R={(a,b):ha a tud közlekedni b-n} = R={(hajó,víz),(autó,föld),(repülő,föld),(repülő, levegő)}
 • részhalmaz reláció
 • modulo n reláció: A=B={egész számok} (homogén), R={(a,b): ha a = b mod n}

Reláció kardinalitása

A relációk kardinalitása a relátumok számosságára vonatkozó mennyiségi megszorítás típusát fejezi ki. Ez a típus csak kétféle lehet: adott relátumban vagy csak egyetlen elem fordulhat elő, vagy több (amit az 1 vagy az N szimbólumok megadásával jelölhetünk).

Jobbról egyértelmű reláció

Ha varrho az A és B – nem üres – halmazokon értelmezett varrho⊆A×B Descartes-szorzat részhalmaza, akkor varrho jobbról egyértelmű, másként funkcionális reláció, amennyiben A-nak minden x elemére és B-nek minden y és z elemére igaz, hogy ha x és y, illetve x és z relációban állnak, akkor y megegyezik z-vel, vagyis ∀x∈A, ∀y∈B, ∀z∈B, melyekre igaz, hogy ha (x,y)∈varrho és (x,z)∈varrho, akkor y=z.

Balról egyértelmű

A balról egyértelműség a relátumok szerepeinek felcserélésével a fentihez hasonló módon határozható meg.

∀x∈A, ∀y∈A, ∀z∈B, melyekre igaz, hogy ha (x,z)∈varrho és (y,z)∈varrho, akkor y=x.


Bináris reláció esetén így négyféle kardinalitásérték létezik: 1:1-es (kölcsönösen egyértelmű, például: férj-feleség), 1:N-es (csak balról egyértelmű, például: anya-gyermek), N:M-es (például: fiú testvér-lány testvér) és N:1-es (csak jobbról egyértelmű, például: szülő-elsőszülött).

Relációk tulajdonságai

Reflexiv

Ha egy varrho homogén bináris relációban az alaphalmaz minden elemére igaz, hogy relációban áll önmagával, akkor a relációt reflexív relációnak nevezzük. Formálisan: forall a in A: ~ a varrho a

Irreflexiv

Ha egy varrho homogén bináris relációban az alaphalmaz egyik eleme sem áll relációban önmagával, akkor a relációt irreflexív relációnak nevezzük. Formálisan: forall a in A: ~ (a,a) notin varrho

Szimmetrikus

Ha egy varrho homogén bináris relációban az alaphalmaz bármely két a és b elemére igaz, hogy a pontosan akkor áll relációban b-vel, ha b is relációban áll a-val, akkor a relációt szimmetrikus relációnak nevezzük. Formálisan: forall (a;b) in A*A: ~ (a varrho b) doubleleftright (b varrho a)

Antiszimmetrikus

Ha egy varrho homogén bináris relációban az alaphalmaz bármely két a és b elemére melyre fennáll, hogy egyszerre a relációban áll b-vel és b is relációban áll a-val, akkor az a és b azonos, akkor a relációt antiszimmetrikus relációnak nevezzük. Formálisan: a,b in A: ~ (a varrho b) wedge (b varrho a) doubleright a = b

Egyes szakirodalmakban találkozhatunk a szigorú értelemben véve antiszimmetrikus kifejezéssel, melynek jelentése: a,b in A: ~ (a,b) in varrho doubleright (b,a) notin varrho, azaz a reláció irreflexív és antiszimmetrikus.

Egyszerű példa az antiszimmetrikus relációra a valós számok halmazán értelmezett „kisebb egyenlő” reláció, hiszen ha két a és b valós számokra a<=b és b<=a, akkor a=b áll fenn.

Hasonló a pozitív egész számok halmazán értelmezett „osztója” reláció. Itt ugyanis ha a osztója b-nek és fordítva b is osztója a-nak, akkor a=b. (Vigyázat! Az egész számok halmazán már nem teljesül a feltétel, mert a és b egymás ellentettjei is lehetnek!)

További példaként említhető egy halmaz hatványhalmazán vett részhalmaz reláció.

Fontos megjegyezni, hogy az antiszimmetrikus reláció nem ellentéte a szimmetrikus relációnak. Van olyan reláció (például az egyenlőség), amely egyben szimmetrikus és antiszimmetrikus, és van olyan reláció, amely nem szimmetrikus és nem antiszimmetrikus (például az egész számok halmazán értelmezett oszthatóság).

Aszimmetrikus

a,b in A: ~ (a varrho b) doubleright (b,a) notin varrho

Tranzitív

Ha egy varrho homogén bináris relációban az alaphalmaz bármely a, b, c elemére igaz, hogy ha a relációban áll b-vel és b relációban áll c-vel, akkor a is relációban áll c-vel, akkor a relációt tranzitív relációnak nevezzük. Formálisan: a, b, c in A: ~ (a varrho b) wedge (b varrho c) doubleright (a varrho c)

Intranzitív

a, b, c in A: ~ (a varrho b) wedge (b varrho c) doubleright (a,c) notin varrho

Összefüggő, erősen összefüggő, dichotóm, trichotóm

Itt jegyezznénk meg, hogy az összefüggőség, a di- és trichotómia nem egyértelműen jelenik meg a szakirodalmakban, itt inkább csak a teljesség kedvéért hivatkozunk rájuk.

Összefüggő

Ha egy varrho homogén bináris relációban forall a,b in A, a <> b esetén a varrho b és b varrho a közül legalább az egyik teljesül, akkor a relációt összefüggő relációnak nevezzük.

Erősen összefüggő

Ha egy varrho homogén bináris relációban forall a,b in A esetén a varrho b és b varrho a közül legalább az egyik teljesül, akkor a relációt erősen összefüggő (vagy gyengén trichotóm, esetleg teljes) relációnak nevezzük. Több helyen ezt nevezik dichotóm tulajdonságnak.

Dichotóm

Ha egy varrho homogén bináris relációban forall a,b in A, a <> b esetén a varrho b és b varrho a közül pontosan az egyik teljesül, akkor a relációt dichotóm relációnak nevezzük.

Trichotóm

Ha egy varrho homogén bináris relációban forall a,b in A esetén a varrho b, b varrho a és a=b közül pontosan az egyik teljesül, akkor varrho-t trichotom relációnak nevezzük.

Ekvivalencia-reláció

Az A felett értelmezett varrho homogén bináris reláció ekvivalencia-reláció, ha reflexív, szimmetrikus és tranzitív.

Ekvivalencia-osztály

Ekvivalencia-reláció esetén a képhalmaz (másnéven érkezési halmaz, A) valamely elemével relációban álló elemek halmaza ekvivalencia-osztályt alkot.

Az állítást tételként is megfogalmazhatjuk:

Tétel: Ha varrho A-n értelmezett ekvivalencia reláció, akkor van olyan M_1, M_2,cdots, M_n <> varnothing halmazrendszer, melyre

 • A = M_1 union M_2 union cdots union M_n
 • M_i inter M_j = varnothing (forall i,j in [1;n] inter bbN) (diszjunkt halamzok)
 • x in M_i, (x;y) in varrho doubleright y in M_i (forall i,j in [1;n] inter bbN)

Ekkor az M_1, M_2,cdots,M_n halmazokat a varrho reláció által definiált ekvivalencia-osztályoknak nevezzük.

Bizonyítás: Nem középiskolás anyag - de ha valaki nagyon ráér…. :)

Példák

 • vektor, mint az irányított szakaszok ekvivalenciaosztályai
 • komponens, mint a „van út P és Q között” reláció ekvivalencia-osztályai a gráfoknál

Rendezési reláció

Az A halmazon értelmezett varrho bináris, homogén relációt rendezési relációnak nevezzük, ha varrho tranzitív és antiszimmetriukus.

A varrho szigorú rendezési reláció, ha irreflexív, illetve gyenge rendezési reláció, ha reflexív rendezési reláció.

Matematikailag a fenti megkülönböztetésnek nincs túl nagy szerepe, mert bármelyik gyenge rendezéshez egyértelműen tartozik egy szigorú rendezés, melyekre két különböző elem akkor és csak akkor áll az egyik szerint relációban, ha a másik szerint is.

Fontos kérdés viszont, hogy a halmaz bármely két eleme összehasonlítható-e egymással, tehát az, hogy a reláció erősen összefüggő-e. Az erősen összefüggő (szigorú rendezés esetén dichotóm) rendezéseket teljes vagy lineáris rendezéseknek nevezzük, egyébként részben rendezési vagy parciális rendezési relációról beszélünk.

Az (A,varrho) rendezett párt (részben) rendezett halmaznak nevezzük.

Példa:

 • A valós számok halmaza a < relációval rendezett halmaz.
 • A pozitív egészek | (osztója) relációja részben rendezés
 • a valós számok körében értelmezett kisebbegyenlő (<=), illetve nagyobbegyenlő (~>=) reláció gyenge rendezés
 • a halmazok körében értelmezett „részhalmaza” (subset) reláció (beleértve a nem valódi részhalmazokat is!) részben rendezés

Függvények

Totális reláció

Ha varrho az A és B – nem üres – halmazokon értelmezett varrho⊆A×B Descartes-szorzat részhalmaza, akkor varrho totális reláció, amennyiben A-nak minden x elemére létezik B-nek olyan y eleme, hogy x és y relációban állnak, vagyis ∀x∈A esetén létezik y∈B, hogy (x,y)∈varrho.

A fueggvenyek felfoghatók speciális relációként is:

Definíció: Az (A,B, varrho) bináris reláció függvény, ha forall a in A-hoz pontosan egy olyan b in B található, amelyre a varrho b. Ekkor A-t indulási, B-t érkezési halmaznak (képhalmaz) nevezzük.
Megjegyzés: a függvény értékkészleténél B lehet bővebb halmaz, nem azonos tehát a két fogalom!

Rövidebben: a funkcionális és totális bináris relációt függvénynek nevezzük.

oktatas/matematika/halmazok/relacio.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 13:44 szerkesztette: barnkopf
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0