Az elektronikus napló használatának törvényi háttere

Az intézmények rendszeres ellenőrzései kapcsán visszatérő kérdés: engedélyezte-e valaki a szoftver használatát.

Az alábbiakban megpróbáltuk összeszedni a témával kapcsolatos hozzánk eddig eljutott információkat.

Informális állásfoglalás 2003

2003 júniusában - mikor az elektronikus adattárolás lehetősége a törvény szövegében megjelent - az Oktatási Minisztériumhoz fordultunk: készíthetünk-e ezek szerint saját elektronikus naplót. A Minisztérium álláspontja az volt, hogy ehhez nincs szükség az ő hozzájárulásukra. Épp ezért erről hivatalos, felmutatható állásfogalalás nem készült, az egyeztetés telefonon, illetve email-en zajlott.

OM honlapon közzétett állásfoglalás - 2005

(Gy.I.K. - Iskolai adminisztrációs- és ügyviteli szoftverek 3/2005. (III.1.) OM rendelet - 2005. július 6.)

Az Minisztérium honlapján sokáig elérhető volt egy írásos állásfoglalás is a témában.

Az eredeti hivatkozás azóta sajnos már nem él: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=949&articleID=5825&ctag=articlelist&iid=1

de megtalálható az archívumban: http://www.okm.gov.hu/kozoktatas/archivum/gy-iskolai

11. pont

„A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet az iskolák számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg, írja elő az osztálynapló (csoportnapló) használatát. A jogszabály a nyomtatvány kivitelével, formájával, tartalmával kapcsolatos előírást nem tartalmaz, nincs tehát közoktatási jogszabályi akadálya annak, hogy elektronikus osztálynapló, csoportnapló bevezetésére kerüljön sor. Az elektronikus napló-nyomtatvány az OM hozzájárulása nélkül is előállítható és forgalmazható. A naplók használata során érvényesíteni kell a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi előírásokat is. Az osztálynapló pénzügyi dokumentum is, ezért a szoftverfejlesztés során figyelemmel kell lenni az intézményfenntartók vele szemben megfogalmazódó igényeire is.”

A fenti cikkre hivatkozik a Tanulmányinfo portál is: http://shop.tanulmanyi.info/index.php?option=com_content&view=article&id=69:111994vi-8-mkm-rendelet-elektronikus-naplo-hasznalatarol&catid=1:friss-hirek&Itemid=50

ADAFOR-on közzétett vélemény

Nagy port kavart fel a témában megjelent, az ADAFOR-on közzé tett vélemény:

http://adafor.oh.gov.hu/doku/kozepfoku0809/taninfo.pdf

A link sajnos már szintén nem él…

Ebben megkérdőjelezték az eletronikus naplók üzemeltetésének jogszerűségét. De hangsúlyozzuk: ez csak egy vélemény volt, bár az ADAFOR-on érkezett, így kicsit nagyobb súlyt kapott.

A tanulmanyi.info közlemény

A tanulmany.info portal - mely ingyenes elektronikus napló szolgáltatást nyújt több száz intézmény számára - az ADAFOR-on megjelent véleményre reagált, többek között így:

„… Az Oktatási Hivatal állásfoglalása alapján bárki használhat elektronikus naplót, mert a törvény szerint naplót vezetni kötelező, de a jogszabály nem szabályozza azok adattartalmát és szerkezetét - így mind a kézírásos, mind az elektronikus adattartalmú naplók elkészíthetőek helyileg. Az elektronikus naplóba gondosan bevitt tartalmakat továbbra is ki kell nyomtatni, és őrizni kell őket legalább öt éven át (papíron, mappákban, a tanárok kézjegyével ellátva). …”

http://www.diakkapu.hu/component/content/article/577-uj-elektronikus-ellenorzo?start=1

Minisztáriumi állásfoglalás a tanulmany.info kérésére

A tanulmany.info minisztériumi állásfoglalást kért:

„Megkeresésünket követően az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatás-igazgatási osztály részünkre megküldött levelében tájékoztatta a tanulmanyi.info üzemeltetőjét arról, hogy a tanulmanyi.info szolgáltatást, mint elektronikus napló megoldást engedélyeztetni nem szükséges, annak felhasználásáról az intézményvezető vagy fenntartó szabadon dönthet. Dr. Szüdi János Közoktatási Szakállamtitkár levelében kitért többek között arra is, hogy a naplóvezetés mind papír mind elektronikus úton megtörténhet, viszont mindkettőt esetében papír alapon kell irattároznia a naplókat (napló lapokat) az intézménynek. A papír alapú irattározás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az intézményvezetőnek kell gondoskodnia.

Az oktatási intézmények a fentiekkel kapcsolatos kérdéseik tekintetében fordulhatnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közoktatás-igazgatási osztályához.”

http://shop.tanulmanyi.info/index.php?option=com_content&view=article&id=79:szakmai-velemeny-az-okm-reszerl&catid=1:friss-hirek&Itemid=50

Egy szál a sulinetes TechNet listáról

A levél a TechNet listán is vitát kavart:

http://lista.sulinet.hu/pipermail/techinfo/2009-January/042003.html

Elektronikus naplókat évek óta használnak szerte az országban

A MaYoR rendszert használó intézmények többször átestek már különféle ellenőrzéseken

A Városmajori Gimnáziumban 2003 óta használunk elektronikus naplót. Azóta több törvényességi vizsgálat is folyt az intézményben, melyek egyike sem emelt kifogást az elektronikus napló használata ellen. Hozzánk hasonlóan a programot használó többi intézményben is volt már (tán nem mindenhol) ilyen-olyan ellenőrzés, vizsgálat - melyek legfeljebb formai hiányosságokra hívták fel a figyelmet - melyeket igyekeztünk és a jövőben is igekszünk minél hamarabb javítani, rendben tartani.

A nyomtatványokra vonatkozó szabályozások

A közoktatási törvény (Kt.) 72. § (2) bekezdése az alábbi módon szabályozza a közoktatási intézményi nyomtatványok, illetve az azokat részben kiváltó informatikai rendszerek alkalmazási szabályait:

72. § . (2) Az iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány, illetve bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatvány alkalmazható, amelyet az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jóváhagyott. A bizonyítványnyomtatvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány előállításához, forgalmazásához az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter engedélye szükséges. Az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt azonban nyomtatott formában is elő kell állítani, és meg kell őrizni.

2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl

Az időközben megjelent új „Köznevelési törvény” szinte változtatás nélkül tartalmazza a korábbi szöveget:

57. § (6) Az iskolai nyomtatványok – az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítésérõl kiállított bizonyítvány kivételével – az oktatásért felelõs miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetõk és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elõ kell állítani nyomtatott formában, és meg kell õrizni.

11/1994 MKM rendelet

A foglalkozási napló

5. Az óvodai, a tanórai, a tanórán kívüli, valamint a kollégiumi foglalkozásokról a nevelő munkát végző, illetve a foglalkozást tartó pedagógus foglalkozási naplót (csoportnaplót, osztálynaplót, sportnaplót stb.) vezet. A foglalkozási naplót az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás nyelvén kell vezetni.

A tanügyi nyilvántartások vezetése

10. a) A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni.

b) Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot, és kiállítja a bizonyítványt, vezeti a továbbtanulással összefüggő nyilvántartást. Alapfokú művészetoktatási intézményben a hangszert, illetve a csoportos tantárgyat oktató szaktanár - az intézményvezető megbízása alapján - vezeti az egyéni foglalkozási naplót, a csoportos foglalkozási naplót, a törzslapot és kiállítja a bizonyítványt.

Irattári terv

16. Naplók 5 (év)

Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok

22. Osztálynapló (csoportnapló)

(Nincs „megcsillagozva”, ami azt jelentené:

A * jelölt nyomtatványok csak az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium engedélyével gyárthatók és forgalmazhatók,)

gyik/jogi_hatter.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0